Villkor

Allmänna avtalsvillkor 2018-01-01

§ 1    Omfattning
§1.1    Dessa avtalsvillkor äger tillämpning på vad som skriftligen avtalats mellan parterna. Villkoren finns på vår hemsida eller erhålls separat.

§ 2    Säkerhetsföreskrifter & sekretess
§ 2.1    Kunden skall lämna LA Parkering AB, nedan kallat LAP, fullständiga upplysningar om de säkerhetsföreskrifter som kunden tillämpar beträffande sin egen personal och LAP skall svara för att dessa säkerhetsföreskrifter iakttagas av LAPs personal.
§ 2.2    Alla instruktioner, ritningar, skyltar, tekniska eller övriga handlingar avsedda för utförandet av LAPs åtagande eller del därav, vilka av LAP överlämnas till kunden före, i samband med, eller efter avtalets upphörandeförblir LAPs egendom. De får inte utan LAPs tillstånd användas av kunden eller kopieras, reproduceras, utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom.

§ 3    Arbetsmiljö
§ 3.1    Kunden har samordningsansvaret för arbetsmiljön (Jmf. Arbetsmiljölagen 3:7). Vid ny- eller ombyggnad, som berör LAPs personal skall LAP beredas tillfälle till yttrande.

§ 4    Vittnesersättning
§ 4.1    I de fall LAPs personal kallas till förhör vid polis- eller åklagarmyndighet eller vid domstol i anledning av händelse som omfattas av detta avtal, äger LAP rätt att av kunden utfå ersättning för vid förhöret åtgången arbetstid som ej ersätts med allmänna medel.

§ 5    Force majeure
§ 5.1    Om parts fullgörande av förpliktelserna enligt detta avtal hindras, försvåras eller försenas till följd av omständigheter, som är att anse som force majeure befrias part från skyldighet eller prestation enligt avtal så länge som det med hänsyn till omständigheterna erfordras. I sådant fall är part ej skyldig att utge skadestånd.
Såsom force majeure anses omständigheter, som ligger utom partens kontroll och som antagligen omöjliggör eller förhindrar eller försvårar fullgörelse av förpliktelserna i sådan omfattning att fullgörelse ej kan ske annat än till onormalt höga kostnader. Part som åberopar force majeure-omständighet till befrielse av fullgörelse av avtalet är skyldig att omedelbart meddela andra parten därom.

§ 6    Ansvar
§ 6.1    LA ansvarar med nedan angiva begränsningar för skador som LAP genom oaktsamhet eller försumlig handling vållat kunden
a)    Ansvaret omfattar ej ren förmögenhetsskada, indirekt skada eller följdskada såsom produktionsbortfall eller utebliven vinst.
b)    Framställer kund icke skriftligt anspråk till LAPs verkställande direktör inom tre månader från det kunden fått eller borde fått kännedom om skadan är LAP fri från ansvar.
c)    LAPs skadeståndsskyldighet till följd av uppdraget är begränsad till en halv miljon kronor per kund och år.

§ 7    Ändring av avtal
§ 7.1    Varje ändring av ingånget avtal, eller allmänna och särskilda bestämmelser samt till avtalet hörande instruktioner och specifikationer skall ske genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.
§ 7.2    Tillfälliga förändringar av instruktionerna kan dock efter LAPs bedömning överenskommas muntligt.
§ 7.3    Samtliga avtal tillhörande LAP är överlåtningsbara i händelse av en försäljning av bolaget eller avtal.

§ 8    Faktureringsavgift, dröjsmålsränta och prisförändringar
§ 8.1    LA äger rätt att uttaga särskild faktureringsavgift.
§ 8.2    På fodran som är förfallen till betalning äger LAP rätt att uttaga dröjsmålsränta med 20%.
§ 8.3    LAP äger rätt att årligen justera avtalets avgifter för att täcka upp kostnader för förändrade lönekostnader, lönebikostnader, materiel, transport, mervärdesskatt samt andra skatter, tullar och avgifter.

§ 9    Avtalets upphörande
§ 9.1    Upphör avtalet vid annan tid än vid avtalsperiodens utgång återbetalas icke erlagd avgift.
§ 9.2    Erläggs ej full betalning i rätt tid äger LAP rätt att till omedelbart upphörande uppsäga avtalet. Vid avtalsbrott från kundens sida, som medför avtalets upphörande i förtid skall LAP äga rätt till skadestånd motsvarande ¾-delar av sammanlagda beloppet av återstående avgifter för avtalsperioden.
§ 9.3    Kunden är berättigad att till omedelbart upphörande uppsäga avtalet därest LAP icke inom tre månader efter det att tre skriftliga reklamationer framställs till LAPs verkställande direktör iakttager avtalets villkor.
§ 9.4    Om LAP upphör med sina tjänster inom det område där kundens anläggning är belägen, är LAP berättigat att annullera avtalet mot återbetalning av förskottsbetalda avgifter.

§ 10    Uppsägning
§ 10.1    Uppsägning skall vara skriftlig per brev eller mail till info@laparkering.se  och ske senast sex (6) månader före avtalsperiodens utgång. Därest uppsägning icke sker i rätt tid förlängs avtalet med ytterligare tolv (12) månader i taget.
§ 10.2    Tillhandahållen teknisk anläggning skall vid avtalets upphörande återlämnas. Samtliga kostnader vid eventuellt återtagande äger LA rätt att debitera kunden.

§ 11    Tvister
§ 11.1    Tvist med anledning av avtalet och alla därur härrörande tvister skall avgöras i svensk domstol.

§ 12    Nycklar/taggar eller liknande
§ 12.1    De för tjänsten erforderliga nycklar, kort eller liknande tillhandahålls av kunden mot kvittens, nyklar tillhörande kund skall återfås till kund utan dröjesmål till självkostnadspris.
§ 12.2    LAP ansvarar för att mottagna nycklar och koder förvaras på betryggande sätt samt att de endast utlämnas till behörig personal.
§ 12.3    Vid utbyte av lås skall kunden tillse att gångbara nycklar överlämnas till LAP. Om gångbara nycklar ej tillställs LAP äger bolaget rätt att på kundens bekostnad tillkalla låssmed om så erfordras.

§ 13    Skyltar
§ 13.1    Skyltar tillhandahålls genom LAPs försorg för placering vid det bevakade området i det antal som LAP finner erforderligt. Skyltarna tillhör LAP och skall vid avtalets upphörande nedmonteras. Skyltar som ej är av klistermodell skall återlämnas till LAP inom tre månader från avtalets upphörande.

§ 14    Befrielse från förpliktelser enligt avtal
§ 14.1    Om LAP icke kan fullgöra sina uppgifter på grund av fel eller annan anledning, skall kunden omgående underrättas, så att erforderliga reservåtgärder kan vidtagas.

§ 15    Kontrollavgift
§ 15.1    Är kunden privat mark är kontrollavgiften fn. 550 :- som minimum och överenskommet med markägaren och behöver därför inte följa kommunens taxa.
§ 15.2    LAP äger rätt att tillsammans med kunden / markägaren ändra kontrollavgiftens belopp.

 

Allmänna avtalsvillkor 2018 LAP